Analiza rynku to zespół czynności, zmierzających do stworzenia przesłanek podejmowania bieżących i planistycznych decyzji, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich jej wymiarach. W analizie rynku stosuje się wiele technik takich jak: obserwacje, wywiady, ankiety, notowania, badanie opinii, obejmując analizą podaż, popyt i ceny oraz związki zachodzące między nimi.

 


Analiza rynku nieruchomości należy do obligatoryjnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i  poprzedza każdorazowo określenie wartości rynkowej nieruchomości. Czynność ta polega na zbadaniu i przeanalizowaniu oraz scharakteryzowaniu rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny. 

 


Głównym celem analizy rynku nieruchomości jest określenie :

  • stanu i stopnia rozwoju rynku w odniesieniu do rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • uwarunkowań w zakresie popytu i podaży, oraz kształtowania się na tym tle cen,
  • stanu i wpływu kryteriów przestrzennych (rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
  • reprezentatywności nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny do cech  charakteryzujących rynek,
  • zakresu danych przyjętych w procesie wyceny.

Analiza rynku powinna zostać zakończona wyborem danych przyjętych w procesie wyceny. 


Zakres i stopień szczegółowości przeprowadzanej analizy rynku nieruchomości wynika z:

  • rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • celu i zakresu wyceny,
  • przyjętego sposobu wyceny,
  • dostępności i liczby danych rynkowych.

Analizę i charakterystykę rynku należy przedstawić w operacie szacunkowym.