Księga wieczysta

Księga wieczysta to pewien rodzaj rejestru, w którym zawarte są informacje o konkretnej nieruchomości.  Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe , właściwe dla miejscowości, w której znajduje się dana nieruchomość. Księga wieczysta składa się z czterech działów:

Oznaczenie nieruchomości

DZIAŁ I-O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Dział opisujący dane o położeniu danej nieruchomości, wskazujący obszar, tzn. powierzchnię nieruchomości, a także - w zależności od typu księgi wieczystej - informacje czy nieruchomość jest zabudowana, jakim numerem ewidencyjnym jest oznaczona działka lub czy nieruchomość stanowi lokal mieszkalny.

SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" - Dział wskazujący udział właściciela związany z  daną  nieruchomością .

WŁASNOŚĆ

DZIAŁ II - "WŁASNOŚĆ" Dział zawierający  informacje o aktualnym właścicielu nieruchomości.

PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

DZIAŁ III - "PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA" Dział, w którym  umieszczone są wpisy o tzw. ograniczonych prawach rzeczowych.

HIPOTEKA

 DZIAŁ IV - "HIPOTEKA" Dział , gdzie znajdują się wpisy hipotek.

Wnioski i odpisy

Warto zaznaczyć, że dostęp do księgi wieczystej jest jawny. Każdy może skorzystać z zawartych w nim  danych.  Wyróżniamy dwa odpisy księgi wieczystej:

  • odpis zwykły – zawierający dane aktualne, którego koszt pobrania wynosi 30zł.
  • odpis zupełny – zawierający takie same informacje jak odpis zwykły, jak i wiadomości historyczne, tzn. np. dawne numery ewidencyjne działek, wcześniejszych właścicieli nieruchomości. Koszt opłaty wynosi 60 zł.     

Wniosek o wydanie danej księgi wieczystej składa się na specjalnym formularzu urzędowym dostępnym w  ekspozyturze w wydziale ksiąg wieczystych danego sądu rejonowego lub na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładce działalność - formularze. Wniosek należy składać wraz z oryginalnym dowodem opłaty, wniesionej w kasie sądu. Treść księgi wieczystej można sprawdzić w systemie informatycznym : np. www.ekw.pl

Należy również pamiętać, że za pomocą odpowiedniego wniosku  w księdze wieczystej można również dokonać wpisu:

  • wpisu, wykreślenia hipoteki;
  • wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie np. dziedziczenia;
  • własności lub użytkowania wieczystego.