16 września 2011r. Sejm dokonał ostatecznego uchwalenia ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), zwanej ,,ustawą deweloperską’’, aktu prawnego wchodzącego w życie z dniem 29.04.2012r.

Deweloper, zgodnie z nową ustawą, będzie musiał dokonać zawarcia z wybranym bankiem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, na który to rachunek potencjalni klienci będą dokonywać wszelkich wpłat za mieszkanie. Zasadniczo ważnym elementem nowej ustawy będzie fakt, że deweloper nie będzie mógł swobodnie dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku, ściśle kontrolowanym przez bank. Koszt utrzymania rachunku oraz związane z tym wszelkie opłaty będzie ponosił deweloper. Jeśli dany klient będzie chciał odstąpić od umowy zawartej z deweloperem, wówczas obowiązkiem banku będzie zwrot klientowi wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku, aby jednak do tego doszło muszą być spełnione odpowiednie warunki : deweloper nie spełnia wymogów określonych w ustawie lub umowa deweloperska jest niezgodna z ustawą.  Natomiast, gdy nastąpi odstąpienie od umowy z innych powodów niż w/w, bank dokona podziału środków zgromadzonych na rachunku na podstawie zgodnych oświadczeń stron.

Ustawa wyróżnia dwa rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych: rachunku zamkniętego oraz rachunku otwartego. Jeśli chodzi o pierwszy typ rachunku to wypłata środków zgromadzonych na rachunku następuje z momentem przeniesienia na nabywcę prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dla klienta jest to najbezpieczniejszy sposób dokonania zakupu nieruchomości. W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku następuje z momentem stwierdzenia przez bank wykonania przez dewelopera danego etapu realizacji przedsięwzięcia. Zapewne ten model rachunku będzie najczęściej preferowany przez deweloperów. Należy zaznaczyć, że otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy może występować samodzielnie, tzn. bez dodatkowych zabezpieczeń lub z dodatkowymi zabezpieczeniami.

W przypadku, gdy nastąpi upadłość banku, który prowadzi rachunek powierniczy deweloper będzie zobowiązany zawrzeć umowę z innym bankiem na prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego. Natomiast, gdy dojdzie do upadłości dewelopera, wszystkie środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym zostaną w pierwszej kolejności przekazane dla zaspokojenia należności klientom, a dopiero później wierzycielom. Istotną również kwestią jest obligatoryjna forma aktu notarialnego.