Oferta

Rynek, jako kategoria ekonomiczna, jest określany najczęściej przez całokształt stosunków wymiennych między sprzedającymi i kupującymi, którzy wzajemnie wywierają wpływ na kształtowanie się ogólnej podaży, popytu oraz poziomu cen. W czasach obecnych od aktywnych uczestników rynku nieruchomości wymaga się zdecydowanego i szybkiego działania, podejmowania decyzji w sytuacji wysokiego ryzyka oraz działania pod większą presją. Wszystko to musi iść w parze z osiąganiem wysokich zysków, stabilnego tempa wzrostu oraz doskonałej jakości produktu. Aby spełnić powyższe wymagania i osiągnąć sukces niezbędna jest fachowa pomoc wyspecjalizowanych osób: konsultantów, doradców, rzeczoznawców majątkowych działających na rynku nieruchomości.

Comes Consulting Wycena Nieruchomości  jest prężnie działającą firmą, która aktywnie bierze udział w kształtowaniu rynku nieruchomości na terenie południowej Polski. W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu świadczenie na najwyższym poziomie usług z zakresu:

 • wyceny spółek, 
 • wyceny przedsiębiorstw, 
 • wyceny innych nieruchomości, 
 • konsultingu,doradztwa majątkowego.

Korzystając z doświadczeń i kwalifikacji kadry pracowniczej dążymy do najefektywniejszego wykorzystania potencjału wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia mocnej i stabilnej pozycji na rynku obsługi nieruchomości, gwarantującej wiarygodność tworzonej wyceny.

Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia fizycznego, funkcjonalnego i środowiskowego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. W trakcie opracowywania wyceny i analizy jej wyników, przekazujemy klientowi sugestie i wnioski, które może wykorzystać w swojej ostatecznej decyzji, tak aby zamierzony efekt finansowy dla klienta był maksymalnie korzystny

Mamy nadzieję, że powyższa oferta spotkała się z Państwa zainteresowaniem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i przeanalizowania możliwości podjęcia współpracy, liczymy na kontakt z Państwa strony. Oferując usługi w zakresie wyceny nieruchomości nasza firma stosuje możliwość negocjacji cen.

Wycena Nieruruchomości

Wycena nieruchomości to proces polegający na określeniu jednej z trzech wartości nieruchomości: rynkowej, odtworzeniowej lub katastralnej.  

Wartość rynkowa dotyczy tych nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

 1. Strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy.
 2. Upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniowa określana jest z kolei dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także gdy wymagają tego przepisy szczególne. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Wartość katastralną ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Stanowi ją wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. 
 

Rola rzeczoznawcy majątkowego w wycenie nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyboru odpowiedniej metody oraz techniki szacowania danej nieruchomości. Musi przy tym uwzględnić takie czynniki jak:

 • cel wyceny,
 • rodzaj nieruchomości,
 • położenie oraz funkcję nieruchomości,
 • stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
 • stan zagospodarowania nieruchomości, 
 • dostępne dane o cenach podobnych nieruchomości. 

Podejścia stosowane przy wycenie dzielą się na :

 • porównawcze - polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Podejście porównawcze stosuje się, jeśli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
   
 • dochodowe - polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Podejście dochodowe stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących dochód lub takich, które dochód mogą przynosić.
   
 • kosztowe, które stosuje się do określenia wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości.
   
 • mieszane, stosowane do określenia wartości rynkowej nieruchomości w sytuacji, gdy nie można skorzystać z podejścia porównawczego lub dochodowego.

Określenie wartości rynkowej nieruchomości poprzedzone jest wiarygodną analizą rynku nieruchomości,  w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji. Natomiast cała opinia o wartości nieruchomości wycenianej sporządzana jest przez rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego.
 

Nasza firma specjalizuje się w wycenie : 

 • Obiektów budowlanych, m.in. budynków(mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej) oraz budowli,
 • nieruchomości lokalowych: użytkowych, mieszkalnych, produkcyjnych,gruntów: budowlanych, rekreacyjnych, rolnych,
 • nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. mienie zabużańskie),
 • maszyn i urządzeń, środków transportu, linii technologicznych,wartości niematerialnych i prawnych, m.in. ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność przesyłu),
 • innych nie wymienionych.

Wyceny przeprowadzamy dla potrzeb :

 • postępowania administracyjnego,
 • osób fizycznych i prawnych, w tym spółek, przedsiębiorstw oraz innych instytucji,
 • postępowania komorniczego i sądowego,
 • obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, dzierżawa, najem, wniesienie aportu do spółki, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność)
 • sektora bankowego, publicznego i niepublicznego,
 • przedsięwzięć developerskich,
 • monitorowania wyników działalności przedsiębiorstwa, spółki,
 • powiększania kapitału własnego firmy.

Wycena spółek

Wycena przedsiębiorstwa polega  na określeniu oraz podaniu wartości danego przedsiębiorstwa wyrażonej w przyjętych jednostkach pieniężnych za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Konieczność wyceny przedsiębiorstwa, jego wydzielonych części oraz składników majątku wynika z działania wielu przyczyn o różnym charakterze, m.in. prawnym, społecznym, ekonomicznym. Wycena spółki pozwala na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych i strategicznych, dzięki niej możliwe jest poznanie czynników determinujących wartość firmy lub przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ma  to z kolei decydujący wpływ na podejmowane działania skutkujące wzrostem wartości spółki i optymalizacją stosowanych rozwiązań zarówno finansowych, jak i operacyjnych. Ponadto wyceny są ważne dla racjonalności decyzji podejmowanych przez inwestorów giełdowych. Duża część z nich podejmuje swoje  decyzje w oparciu o przesłanki fundamentalne. Dotyczy to głównie inwestycji długoterminowych. Wszystko to świadczy o ty, że znajomość prawdziwej wartości przedsiębiorstwa jest nieodzownym elementem gospodarki rynkowej oraz wiedzy klientów i inwestorów.

Punktem wyjścia do wyceny wartości przedsiębiorstwa jest wnikliwa analiza stanu obecnego oraz wybór odpowiednich metod, dzięki którym możliwe będzie określenie wartości przedmiotu wyceny. Współczesny podział metod stosowanych w wycenie przedsiębiorstwa lub spółki uwzględnia sześć grup wycen. Najczęściej stosuje się jednak metody z trzech pierwszych wymienionych grup.

Najbardziej uniwersalna klasyfikacja obejmuje :

Metody majątkowe wyceny

Metody majątkowe należą do  najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych metod. Polegają na wycenie aktywów trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Wśród tego rodzaju metod wyróżnia się cztery podstawowe, czyli :

 1. Księgowa,
 2. Skorygowanych aktywów netto,
 3. Likwidacyjna, 
 4. Odtworzeniowa. 

 

Metoda księgowa należy do najpopularniejszych  technik wyceny przedsiębiorstwa oraz jest najczęściej stosowaną metodą z grupy majątkowych. Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans przedsiębiorstwa wycenianego, sporządzony na dzień wyceny lub do dnia tejże wyceny. Metoda ta umożliwia porównywanie zmian wartości przedsiębiorstwa np. w okresach rocznych. Jednak faktem jest, że wartość księgowa aktywów i pasywów zgodnie  bilansem nie zawsze może równać się ich wartości rynkowej.


Metoda skorygowanych aktywów netto stanowi modyfikację metody księgowej. Wartość przedsiębiorstwa liczona jest tak jak w przypadku wyceny metodą księgową, lecz po dokonaniu odpowiednich przeszacowań i korekt poszczególnych składników bilansu o ich wartość rynkową.


Metodę likwidacyjną stosuje się w przypadku fizycznej likwidacji przedsiębiorstwa lub w odniesieniu do zbędnych dla prawidłowego funkcjonowania elementów jego majątku. Używana jest także przez banki w celu wyceny obiektów stanowiących zabezpieczenie kredytu. Wartość likwidacyjna jest wartością przedsiębiorstwa rozumianą jako suma nie powiązanych ze sobą elementów majątku przedsiębiorstwa. Górną granicą tej wartości są maksymalne wpływy uzyskane w najlepszych warunkach w określonym czasie ze sprzedaży składników majątku. Wynik obliczeń uzyskanych tą metodą powinien być traktowany jako dolna granica wartości przedsiębiorstwa.


Metoda odtworzeniowa, inaczej określana jako metoda kosztów zastąpienia, polega na wyznaczeniu wartości majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie aktualnych na dzień wyceny nakładów inwestycyjnych i kosztów, niezbędnych do odtworzenia identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku. Podstawą wyceny odtworzeniowej jest zużycie rzeczywiste, a nie księgowe danego obiektu.

Wartość odtworzeniowa wycenianego obiektu jest różnicą między ceną aktualną nowego obiektu a rzeczywistym zużyciem, wynikającym z oceny przez rzeczoznawcę. 

Metody dochodowe wyceny

Metody dochodowe są oparte na zdolności przedsiębiorstwa do kreowania przyszłych dochodów (zysków, przepływów pieniężnych, dywidend), dyskontowanych według stopy procentowej uwzględniającej ryzyko. Metody dochodowe są powszechnie uważane  za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstw.

Wyróżniają je następujące cechy:

 • uwzględniają wartość przepływu pieniądza w czasie
 • mają uniwersalny charakter, można je używać przy wycenie pojedynczego aktywa, ich grupy, całego przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej, całego pakietu różnych instrumentów finansowych
 • metoda DCF może być narzędziem wykorzystywanym w podejmowaniu decyzji strategicznych przedsiębiorstwa.

 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli DCF (ang. Discounted Cash Flow). Ponadto do tej grupy zalicza się metody:

 • zdyskontowanych dywidend,
 • zdyskontowanych zysków,
 • skorygowanej wartości bieżącej (APV).

 

Metoda DCF zakłada, że wartość przedsiębiorstwa jest równa sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową, generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli.

Istnieje wiele odmian wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF różniących się między sobą zarówno poziomem szczegółowości, jaki i konstrukcją (sposobem obliczania) prognozowanych przepływów pieniężnych oraz określaniem stopy dyskontowej. Wycena kapitałów własnych metodą DCF może zostać sporządzona na podstawie przepływów środków pieniężnych dla akcjonariuszy („FCFE”) lub przepływów wolnych środków pieniężnych dostępnych dla wszystkich dawców kapitału („FCFF”).

Wycena sporządzona metodą DCF wymaga budowy odpowiedniego modelu finansowego, którego struktura wygląda następująco:

wartość zaktualizowanych wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FOCF)

+

wartość wolnych nieoperacyjnych przepływów pieniężnych (NCF)

=

wartość wolnych przepływów pieniężnych (FCF)

+

aktywa nie uwzględnione w kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych

+

zaktualizowana wartość rezydualna

=

wartość brutto przedsiębiorstwa

-

rynkowa wartość długu przedsiębiorstwa

=

wartość netto przedsiębiorstwa (wewn. wartość kapitałów własnych)

 

Sporządzenie wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF jest działaniem skomplikowanym i pracochłonnym, obejmującym wszystkie istotne zmienne ekonomiczne przedsiębiorstwa.

 

Metoda zdyskontowanych dywidend umożliwia szacowanie wartości kapitału własnego spółki na podstawie zsumowania strumienia zdyskontowanych dywidend, zakładając przy tym stopy wzrostu dywidendy w poszczególnych okresach. W najprostszym modelu tej metody przyjmuje się stałą stopę wzrostu dywidend w okresie w nieskończonej liczby lat.


Metoda zdyskontowanych zysków opiera się na prognozie wartości zysków netto przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach. Jest to metoda mało znana i rzadko praktykowana w procesie wyceny.


Metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV) – w celu zastosowania tej metody należy skorygować wartość firmy tak, aby była ona finansowana wyłącznie kapitałem własnym oraz w taki sposób, aby uwzględnić efekt rzeczywistej struktury finansowania. 

 

Metody porównawcze wyceny

Metody porównawcze( mnożnikowe) są swego rodzaju mutacją metod dochodowych. Wykorzystywane są tu m.in. notowania giełdowe, a także różnego rodzaju wskaźniki i mnożniki cenowe oraz wyniki zawartych transakcji kupna-sprzedaży. Metody te są najtańsze, najszybsze, najprostsze i najbardziej zweryfikowane przez rynek. Wymagają jednak istnienia rozwiniętego rynku kapitałowego i rynku obrotu przedsiębiorstwami oraz ich majątkiem. Metody mnożnikowe oparte są na rachunków zysków i strat, bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.

Mnożniki są tak konstruowane, że pokazują stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa do określonej zmiennej ekonomicznej. Do najczęściej stosowanych mnożników należą:

 • Mnożnik ceny do zysku (P/E), czyli cena rynkowa jednej  akcji porównywalnej spółki giełdowej do zysku netto przypadającego na jedną akcję, pomnożony przez roczny zysk netto wycenianego przedsiębiorstwa
   
 • Mnożnik ceny do wartości księgowej (P/BV) : cena rynkowa jednej akcji porównywalnej spółki giełdowej do wartości księgowej jednej akcji porównywalnej spółki giełdowej , pomnożone przez wartość księgową wycenianego przedsiębiorstwa.
   
 • Mnożnik ceny do sprzedaży (MC/S):  cena rynkowa jednej akcji porównywalnej spółki giełdowej do sprzedaży porównywalnej spółki giełdowej przypadająca na jedną jej akcję, pomnożone przez wartość sprzedaży wycenianego przedsiębiorstwa.

 

Inne mnożniki wykorzystywane do wyceny porównawczej to:

 • Cena/przepływy gotówkowe
 • Wartości przedsiębiorstwa/EBIT 
 • Wartość przedsiębiorstwa/EBITDA
 • Wartość przedsiębiorstwa/operacyjne przepływy pieniężne
 • Wartość kapitału własnego/wartość księgowa.

 

Procedura wyceny metodą porównań rynkowych jest następująca: 

 • wybór wskaźnika służącego wycenie;
 • wybór firm porównywalnych, dla których znane są  wartości   rynkowe wybranego wskaźnika;
 • obliczenie wartości firmy; 
 • dokonanie niezbędnych korekt. 

 

Metody mieszane wyceny 

Metody mieszane uwzględniają elementy metod dochodowych i majątkowych. Opierają się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa powiązana jest zarówno z wartością jego majątku, jak i możliwością przynoszenia przez ten majątek dochodu. Wykorzystuje się tu wartość reputacji jako wartość pozamajątkową. Najczęściej bazują na zasadzie średniej arytmetycznej ważonej, przy czym większe wagi nadawane są wycenie majątkowej lub dochodowej. Przy większej wadze dla wyceny dochodowej mówi się o wycenie dochodowo- majątkowej, w odwrotnym przypadku o wycenie majątkowo- dochodowej. Opierają się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa powiązana jest zarówno z wartością jego majątku, jak i możliwością przynoszenia przez ten majątek dochodu. Wykorzystuje się tu wartość reputacji jako wartość pozamajątkową.


Wśród metod mieszanych wyróżnia się :

 • metodę berlińską
 • metodę szwajcarską
 • metodę stuttgarcką
 • metodę UEC. 


Metoda berlińska ( inaczej niemiecka) jest metodą wartości średniej. Jej istotę stanowi określenie wartości przedsiębiorstwa na podstawie średniej arytmetycznej z wartości majątkowej i dochodowej tego przedsiębiorstwa. Metoda ta znajduje wielu zwolenników, jednak może ona prowadzić do deformacji w wycenie.


Metoda szwajcarska jest odmianą metody berlińskiej. Kładzie nacisk na zdolność przedsiębiorstwa do przynoszenia dochodów, ale akcentuje też wartość reputacji, natomiast w mniejszym stopniu uwzględnia przyszłe ryzyko rynkowe. Zaletą tej metody jest jednolity sposób podejścia, co znacznie ułatwia porównywalność wyników. 


Metoda stuttgarcka opiera się na tym, że wartość przedsiębiorstwa jest funkcją wartości majątkowej, dochodowej i stopy dyskontowej ( in. kosztu kapitału). Wartość reputacji stanowi w tym przypadku „nadwyżkę reputacyjną” wartości przedsiębiorstwa, nie dyskontuje się tu dochodów od wartości reputacji. 


Metoda UEC (anglosaska) oprócz czynników wymienionych w metodzie stuttgarckiej,  obejmuje dodatkowo długość okresu występowania ponadprzeciętnych zysków n. Nazwa pochodzi od komisji ekspertów Unii Europejskiej, którzy opisali założenia tej metody. 

 

Analiza rynku

Analiza rynku to zespół czynności, zmierzających do stworzenia przesłanek podejmowania bieżących i planistycznych decyzji, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich jej wymiarach. W analizie rynku stosuje się wiele technik takich jak: obserwacje, wywiady, ankiety, notowania, badanie opinii, obejmując analizą podaż, popyt i ceny oraz związki zachodzące między nimi. 


Analiza rynku nieruchomości należy do obligatoryjnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i  poprzedza każdorazowo określenie wartości rynkowej nieruchomości. Czynność ta polega na zbadaniu i przeanalizowaniu oraz scharakteryzowaniu rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny. 


Głównym celem analizy rynku nieruchomości jest określenie :

 • stanu i stopnia rozwoju rynku w odniesieniu do rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • uwarunkowań w zakresie popytu i podaży, oraz kształtowania się na tym tle cen,
 • stanu i wpływu kryteriów przestrzennych (rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • reprezentatywności nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny do cech  charakteryzujących rynek,
 • zakresu danych przyjętych w procesie wyceny.

Analiza rynku powinna zostać zakończona wyborem danych przyjętych w procesie wyceny. 


Zakres i stopień szczegółowości przeprowadzanej analizy rynku nieruchomości wynika z:

 • rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • celu i zakresu wyceny,
 • przyjętego sposobu wyceny,
 • dostępności i liczby danych rynkowych.

Analizę i charakterystykę rynku należy przedstawić w operacie szacunkowym.

 

Konsulting

Jak mówi definicja encyklopedyczna? : konsulting (łac. consulo – sulere – sului – sultum – naradzać się, znaleźć radę, szukać rady, konsultować) to słowo wprost przejęte z języka angielskiego (consulting) zawierające w swoim znaczeniu udzielanie porad w sprawach związanych z produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą towarów bądź doradztwo techniczne, gospodarcze.

Konsulting można zdefiniować w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako zawodową działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług doradczych przez specjalistów posiadających ekspercką wiedzę w określonej dziedzinie bądź kilku dziedzinach, skierowaną do szeroko pojętych przedsiębiorców, jako pomoc w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów, w tym również prawnych. Drugie ujęcie konsultingu obejmuje formę zawodowego i zarobkowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa w szeroko pojętej sferze prawno-ekonomicznej bądź technicznej przez osoby fizyczne bądź w bardziej skomplikowanych strukturach organizacyjno-prawnych.
 

Znaczenie konsultingu 

Znaczenie konsultingu ujawnia się w związku z wysokim stopniem skomplikowania wielu procesów gospodarczych, co oznacza, iż prowadzenie pewnych rodzajów działalności wymaga stosowania wysoce skomplikowanych procedur bądź działania w wysoce skomplikowanych strukturach. Wymaga to korzystania z pomocy zewnętrznej świadczonej przez podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie. Wiele zleceń  związanych z wyceną nieruchomości wymaga właśnie świadczenia usług konsultingowych, które polegają na dostarczeniu klientom bezstronnych rad dotyczących podejmowania decyzji na rynku nieruchomości.

Podczas wykonywania usług konsultingowych niezbędne jest określanie wartości, które szacuje się przy użyciu metod i technik wyceny. Jednakże wyniki tego postępowania, czyli analizy zjawisk zachodzących w przyjętym zakresie czasowym i przestrzennym, wykorzystuje się do podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości - kreowanie konkretnego zdarzenia czy ceny. W usługach konsultingowych często określa się wartość rynkową lub inwestycyjną (indywidualną) oraz przeprowadza się z nią związane analizy mające na celu pomóc klientowi w podjęciu właściwej decyzji.

W ramach konsultingu wykonuje się również badania rynkowe. Usługi świadczone klientowi są dopasowane do jego indywidualnej sytuacji, jednocześnie  odpowiadając stosowanym standardom akceptowanym przez rynek. Zakres możliwych usług jest praktycznie nieograniczony. Każde badanie może mieć charakter samodzielny lub stanowić część bardziej szczegółowej analizy inwestycyjnej.

 

Bezpośrednio z konsultingiem związane jest doradztwo, które jako jego rozwinięcie polega na pomocy w podejmowaniu decyzji na rynku nieruchomości. Amerykańskie Stowarzyszenie Konsultantów ds. Nieruchomości (American Society of Real Estate Counselors - ASREC), będące członkiem Narodowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców, definiuje doradztwo nieruchomościowe jako : dostarczanie kompetentnych i obiektywnych porad, profesjonalnych wskazówek i rzetelnych ocen dotyczących różnorodnych kwestii obejmujących część lub całość następującej problematyki: sprzedaż, najem, dzierżawa, użytkowanie, zarządzanie, zagospodarowanie przestrzenne, finanse, wycena, ekspertyzy sądowe.

Zlecenia dotyczące doradztwa obejmują wiele różnych sytuacji związanych z nieruchomościami. W przypadku usług doradztwa świadczonych w ramach konsultingu swoje rady popieramy faktami i rzetelnymi wnioskami. Wynikiem usług konsultingowych jest list lub raport, który streszcza fakty, dane, analizy, wnioski. Raport taki to profesjonalne zwieńczenie usługi, forma komunikacji, dająca klientowi pewne ramy, w obrębie których może on wykorzystać wnioski i rady rzeczoznawcy majątkowego.

Świadcząc usługi doradztwa wykraczamy poza zakres usług konsultingowych i bezpośrednio reprezentujemy interesy klienta, m.in. w procesie inwestycyjnym, postępowaniu spadkowym lub w postępowaniu administracyjnym (podziały, wydzielenia, odszkodowania).